OK
سیب درختی قرمز - کارتن چهار ردیفه  (وزن تقریبی 15-14 کیلوگرم)

 سیب درختی قرمز-کارتن دو ردیفه  (وزن تقریبی 9-8 کیلوگرم)

سیب درختی قرمز-کارتن کوچک  (وزن تقریبی 3.5-2.5کیلوگرم)
سیب درختی زرد - کارتن چهار ردیفه  (وزن تقریبی 15-16 کیلوگرم)

سیب درختی زرد - کارتن دو ردیفه (وزن تقریبی 9-8 کیلوگرم)

سیب درختی زرد - کارتن کوچک (وزن تقریبی 3.5-2.5 کیلوگرم)